Deze domeinen zijn ons biotoop

PARTICIPATIE, COMMUNICATIE EN PROCESBEGELEIDING GAAN HAND IN HAND MET EEN DEGELIJKE BASISKENNIS VAN HET PROJECT. ADVISEURS VAN O2 ZIJN GENERALISTEN, MAAR OVER BEPAALDE THEMA’S KAN ELK VAN ONS EEN EXTRA WOORDJE MEEPRATEN. AFHANKELIJK VAN DE OPDRACHT WORDT EEN EXPERT AAN U TOEGEWEZEN.

energie

klimaat

De sector van de energievoorziening is strategisch voor elk land. Daarenboven is energie ook cruciaal voor een duurzame transitie van onze economie. Energiebesparing, diepe geothermie, warmtenetten, local energy communities, energieopslag en waterstof zijn de antwoorden van vandaag. Vaak technisch moeilijke onderwerpen, die meestal ook maatschappelijk gevoelig liggen. Niet toevallig dus dat O2 reeds 15 jaar grote energiespelers ondersteunt bij communicatie en draagvlakvorming.

Onze samenleving voert een strijd op twee fronten. De klimaatverandering afremmen met bijvoorbeeld windmolens, warmtenetten of CO2-afvang en -opslag. Daarnaast moeten we leren leven met de onvermijdbare effecten van klimaatopwarming. Dat betekent bijvoorbeeld de landbouw beschermen tegen droogte of hitte-eilanden in de steden vermijden. Dit alles vraagt veel participatie en communicatie. Met buren van de werf van een stormvloedkering bijvoorbeeld.

mobiliteit

ruimte

Nul verkeersdoden, minder luchtvervuiling, vervoersarmoede tegengaan, minder hinder … Het zijn maar enkele doelstellingen van Vlaanderen over mobiliteit. Ook de vervoerregio’s en veel steden en gemeenten gaan ervoor. Maar… iedereen heeft met mobiliteit te maken, dus wil en kan iedereen erover meepraten. O2 helpt bij het communiceren met stakeholders en het verzamelen van ideeën waar experts en beleidsmakers mee aan de slag kunnen.

Ruimte, of beter het gebrek aan ruimte, is de kern van veel maatschappelijke discussies in Vlaanderen. Elk project met een ruimtelijke impact wordt met argusogen gevolgd. Ruimte bekomen voor het ene is ruimte verliezen voor het andere. De weg naar een draagvlak voor ruimtelijke projecten betekent inzicht, anticiperen, empathie, voortschrijdend inzicht en échte betrokkenheid. Stuk voor stuk zaken die sinds jaar en dag een handelskenmerk zijn van O2.

bouw

natuur

Bouwen is altijd spannend, of het nu om woningen gaat, een school of een brug. Dromen worden écht. Maar eerst worden keuzes gemaakt, al dan niet na een intens proces met stakeholders. In het beste geval brengen  plannen mensen samen. Maar soms leidt een bouwproject ook tot verdeeldheid, lang aanslepende procedures en gemiste kansen. Soms zijn tegenstellingen onoverbrugbaar, maar meestal zijn ze dit niet. En dan kan participatie en communicatie door O2 het verschil maken.

Naast klimaat is biodiversiteit de grootste mondiale uitdaging van nu. Mensen posten volop op waarnemingen.be. Natuurpunt en ANB tellen meer wandelaars dan ooit. Toch weerspiegelt die massale belangstelling zich niet steeds in maatschappelijke keuzes.
Hier is werk aan de winkel. Ook voor experten van O2, door kennis te delen. Want onbekend maakt onbemind. Door complexe ecologische processen verstaanbaar uit te leggen en door het beleid te voeden met input van tal van stakeholders.

circulair

milieu

Circulaire economie is een model dat grondstoffen zo lang mogelijk, en idealiter eeuwig, in gesloten cycli houdt van verlengd gebruik, hergebruik en recyclage. Enkele sleutels van de circulaire economie zijn industriële symbiose, deeleconomie en urban mining.
Als we de sorteerinspanning van de Vlamingen bekijken, zijn we zeker op de goede weg en dit dankzij jarenlange sensibilisatie. Communicatie werkt dus.  Nu op naar eenzelfde inspanning voor het vermijden van afval, voor een circulaire economie.

Dat het milieu belangrijk is, daar is iedereen er het een halve eeuw na de Club van Rome wel over eens. Hoe we best verantwoordelijkheid opnemen voor het milieu en wie wat hoort te doen, dit ligt al veel moeilijker. Sensibiliseren of opleggen? Mensen, bedrijven en organisaties aanzetten om het anders en beter te doen vereist veel volgehouden communicatie. En zonder draagvlak een ander beleid opleggen blijkt maar zelden haalbaar. U voelt het al komen: hier is nog voor jaren werk aan de winkel, ook voor O2.

voeding

governance

Overal ontluiken initiatieven van mensen die zelf voedsel kweken, al dan niet in de stad. Meer dan ooit starten boeren met verkoop op de boerderij, abonnementen of automaten. Sommige mensen willen terug naar de natuur en anderen zweren precies daarom bij innovatieve veggie producten of kweekvlees. De landbouw is early adopter bij het gebruik van drones, robotten en zelfrijdende tractors. Voeding is een wereld in verandering. En het gaat snel. De expertise van O2 helpt alvast zodat mensen nog kunnen volgen.

Een organisatie gaat om mensen. Bestuur, medewerkers, stakeholders en gebruikers bundelen de krachten voor een zelfde doel. Een goede governance vraagt om wijsheid, kennis en inzicht. En die zit bij de mensen. Goed besturen is interactief en participatief besturen. Samen weten we altijd meer dan alleen.
O2 bouwt graag mee aan een bestuur met een open en gedeelde visie. Omdat we van democratie houden. En omdat dialoog leidt tot betere beslissingen.

Cases per domein

HIERONDER SELECTEERT U CASES PER DOMEIN