De kritische succesfactoren voor een windmolenproject

WINDENERGIE SPEELT EEN PROMINENTE ROL BIJ HET REDUCEREN VAN DE CO2-UITSTOOT. O2 HELPT GEMEENTEN OM HUN DOEL TE HALEN

Windmolenproject

Twee West-Vlaamse buurgemeenten onderschreven het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om hun CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, wordt op twee sporen gewerkt. Een drastische verlaging van de energievraag én initiatieven opgezet om de energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Windenergie speelt een prominente rol in dit verhaal.

Een draagvlak creëren bij de lokale gemeenschap is cruciaal voor de realisatie van windturbineprojecten. Veel burgers zijn immers bezorgd dat ze aan woonkwaliteit zullen inboeten door de komst van windmolens.

Beide besturen kiezen voor een participatiemodel waarbij ze ernaar streven om 1/3 van het project voor te behouden voor rechtstreekse én lokale financiële participatie. Maar er is meer. Het selecteren van een goede locatie voor de windturbines is op zijn minst even bepalend voor het welslagen van het project.

Met een verkennend voortraject gaat O2 na wat de kritische succesfactoren zijn van het lokale windturbineproject. Tegelijkertijd wordt het gepaste participatief traject, om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, uitgetekend.

Deliverables in 2018

  • Redactie

  • Strategie